ایران

اخبار اختصاصی

بازدید ارزیابان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از مرکز مهارت های بالینی

بازدید ارزیابان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از مرکز مهارت های بالینی

1400/10/06
سی و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

سی و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

1400/09/21
برگزاری دوره CPR ویژه دستیاران پزشکی

برگزاری دوره CPR ویژه دستیاران پزشکی

1400/09/21
برگزاری دوره تربیت مربی آمادگی برای زایمان

برگزاری دوره تربیت مربی آمادگی برای زایمان

1400/09/21
برگزاری کارگاه آموزشی MMT ویژه پزشکان

برگزاری کارگاه آموزشی MMT ویژه پزشکان

1400/09/21
آزمون اصول و فنون پرستاری ترم اول

آزمون اصول و فنون پرستاری ترم اول

1400/09/21
سی و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

سی و ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

1400/09/21
برگزاری کارگاه آموزش تزریقات برای پرسنل اتاق عمل بیمارستان های سطح استان

برگزاری کارگاه آموزش تزریقات برای پرسنل اتاق عمل بیمارستان های سطح استان

1400/09/21
برگزاری کارگاه آموزش واکسیناسیون

برگزاری کارگاه آموزش واکسیناسیون

1400/09/21
برگزاری دوره مراقبت پیش بیمارستانی(PHTM) در بیماران ترومایی

برگزاری دوره مراقبت پیش بیمارستانی(PHTM) در بیماران ترومایی

1400/09/21
سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

سی و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی

1400/09/21
کارگاه مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز

کارگاه مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز

1400/05/02
برگزاری دوره بازآموزی CPR

برگزاری دوره بازآموزی CPR

1400/04/21
بازدید دانشگاه علوم پزشکی مازندران (پردیس رامسر) از مرکز مهارت های بالینی گیلان

بازدید دانشگاه علوم پزشکی مازندران (پردیس رامسر) از مرکز مهارت های بالینی گیلان

1400/04/15
آرشیو